ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ

ನವಿಲು ಗರಿ – 2 September 15, 2009

Filed under: ನೆನಪು — Karthik S Udupa @ 9:18 am
Tags: ,

ಸ್ನೇಹದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ನವಿಲು ಗರಿ,
ಮನದ ಪುಟಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s