ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ

ಸ್ಮಶಾಣ October 21, 2009

Filed under: ನೆನಪು — Karthik S Udupa @ 4:20 am

ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತ ಕನಸುಗಳ ಹೂಳಲು
ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿನ್ನು ಜಾಗವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s