ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ

ಬುಟ್ಟಿ August 28, 2010

Filed under: ನೆನಪು — Karthik S Udupa @ 12:32 pm

ನೀ ನುಲಿದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ
ಇಟ್ಟಿರುವೆ ಮನವೆಂಬ ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s