ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ

ಕರೆಯೋಲೆ September 17, 2009

Filed under: ಕರೆಯೋಲೆ — Karthik S Udupa @ 4:44 am
Tags: ,

ದಿನಾ ತಲೆ ಬಾಚಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಚಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆಗೂದಲು,
ನಿದ್ದೆಯಿಂದೆದ್ದ ಗಳಿಗೆ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು,
ತಲೆ ಬೋಳಾಗಿ, ನೆನಪು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಬಿಡು ಗೆಳತಿ.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s